نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم هشتم و نهم
ریز پردازنده
90(t)_ 90(1) _ 90(2)_91(t) _ 91(1) _ 91(2)
92(t)_ 92(1) _ 92(2)_ 93(t) _93(1) _ 93(2)
94(t) _ 94(1) _ 94(2)
اصول طراحی کامپا یلر
90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1)_91(2)
92(t) _ 92(1) _ 92(2) _ 93(t)_ 93(1) _ 93(2)
94(t) _ 94(1)
هوش مصنوعی
89(t) _ 89(1)_89(2)_ 90(t) _ 90(1) _ 90(2)
91(1)_91(2)_ AA _ 92(t) _ 92(1) _ 92(2)
93(t)_93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
آزمایشگاه مدار الکترونیکی

____
آزمایشگاه ریز پردازنده

____
ترم هفتم
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دروس عمومی