نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم هفتم
آزمایشگاه سیستم عامل

____
مهندسی نرم افزار 2
90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 91(2)
92(t) _ 92(1) _ 92(2) _ 93(t) _ 93(1) _ 93(2)
94(t) _ 94(1) _ 94(2)
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
89(t) _89(1) _89(2)_90(t) _ 90(1) _ 90(2)
91(t) _ 91(1) _ 91(2)_92(t) _ 92(1)
92(2) _ 93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
آزمایشگاه معماری کامپیوتر

____
آزمایشگاه مدار الکتریکی 1

____
ترم ششم
مدار الکترونیکی
88(1) _ 88(2) _ 89(t)_ 89(1) _ 89(2) _ 90(t)
90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 92(t) _ 92(1)
92(2) _ 93(2) _ 94(1)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم هشتم و نهم