نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم ششم
مدار الکتریکی 1
86-7(2) _ 87-8(1) _ 88-9(1) _ 88-9(2)
89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t)
91(1) _ 91(2) _ 92(t) _ 92(1) _ 93(t)
سیستم عامل
88(t)_88(1) _ 88(2) _ 89(t) _ 89(1) _ 89(2)
_ 90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1)
91(2)_ 92(t) _ 92(1) _ 92(2) _93(t)
آزمایشگاه پایگاه داده

____
ریاضی مهندسی
88(1) _ 88(2) _ 89(t) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(t)
90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(t) _ 92(1)
92(2) _ 93(t)
شبکه های کامپیوتری
87(1) _ 87(2)_88(t) _ 88(1)_88(2)_ 89(t)
89(1) _ 89(2) _90(t)_90(1) _ 90(2)_91(t)
91(1)_91(2)_92(t)_92(1) _ 92(2) _93(t)
ترم پنجم
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم هفتم