نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم پنجم
اصول طراحی پایگاه داده
89(t) _ 89(1) _ 89(2)_ 90(t) _ 90(1) _ 90(2)
91(t) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(t) _ 92(1)
92(2) _ 93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
معادلات دیفرانسیل
87(2) _ 88(1) _ 88(2) _ 89(1) _ 89(2)
90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(1)
93(1) _ 93(2) _ 94(1)
شیوه ارئه مطلب علمی و فنی
872) _ 88-(1)_88(2) _ 89(1) _ 89(2)
90(1) _ 90(2)_91(1) _ 91(2) _ 92(1) _ 92(2)
93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم
87(1) _ 88(1)_ 88(2) _ 89(t)
89(1) _ 90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1)
91(2) _ 92(t) _ 92(1)_ 92(2)_ 93(2) _ 94(1) _ 94(2)
آزمایشگاه مدار منطقی

____
ترم چهارم
آمار واحتمال مهندسی
86(2) _ 88(1)_ 88(2) _ 89(1) _ 89(2)
90(1) _ 90(2)_ 91(1) _ 91(2)_ 92(1)_ 92(2)
93(1) _ 93(2) _ 94(1) _ 94(2)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم ششم