نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
ترم دوم
فیزیک 1
83-4(2) _ 84-5(1) _ 86-7(2) _ 87-8(1)
87-8(2) _ 88-9(1) _ 88-9(2) _ 89(1) _ 89(2)
90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
آزمایشگاه فیزیک 1

____
برنا مه سازی پیشرفته
85-86(1) _ 85-6(2) _ 86-7(2) _87(t) _ 87-8(1)
87(2) _88(1) _ 88(2) _ 89(1) _ 89(2) _
90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
ساختمان گسسته
85-6(2) _ 86-7(1) _ 86-7(2)_ 87-8(1)
87-8(2) _ 88-9(1) _ 88-9(2) _ 89(1) _ 89(2)
90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
ریاضی عمومی 2
86-7(1) _ 86-7(2) _ 87-8(1) _ 87-8(2)
88-9(1) _ 88-9(2) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(1)
90(2) _ 91(1) _ 91(2)
ترم اول
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم سوم