شماره صندلی ترم تابستان 90
همزمان با سایت پیام نور شماره صندلی امتحانات در این سایت نیز قرار داده می شود
دانشجویان عزیز میتوانند با مراجعه به سایت ما از شماره صندلی امتحانات خود مطلع شوند.
با تشکر
لیست شماره صندلی امتحانات نیمسال اول 91_90 مرکز شمیرانات
1390/10/5   تاریخ : دوشنبه
دریافت فایل
ساعت برگزاری
مرکز شمیرانات
آقایان
خانمها
ساعت برگزاری
8:30-10:30
  11-13
14-16
راهنمای تکمیل پاسخنامه 
راهنمای طبقات
لیست شماره صندلی امتحانات نیمسال اول 91_90 مرکز شمیرانات
1390/10/6   تاریخ : سه شنبه
دریافت فایل
ساعت برگزاری
مرکز شمیرانات
آقایان
خانمها
ساعت برگزاری
8:30-10:30
  11-13
14-16
راهنمای تکمیل پاسخنامه 
راهنمای طبقات
لیست شماره صندلی امتحانات نیمسال اول 91_90 مرکز شمیرانات
1390/10/7   تاریخ : چهارشنبه
دریافت فایل
ساعت برگزاری
مرکز شمیرانات
آقایان
خانمها
ساعت برگزاری
8:30-10:30
  11-13
14-16
راهنمای تکمیل پاسخنامه 
راهنمای طبقات
www.AB-RAFIEE.com                                                       خبرنامه آنلاین