نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
دروس عمومی
اندیشه اسلامی 1
89(1)_89(2)_ 90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2) _92(as2)
93(1) _ 93(2) _ 94(1)
اندیشه اسلامی 2
89(1) _ 90(t)_ 90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
92(2)_ 93(1) _ 93(2) _ 94(1) _ 94(2)
آیین زندگی
88(2)_89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2)
91(1) _ 92(1)_ 93(1) _93(2) _ 94(1)
اخلاق اسلامی
88-89(1) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2)
91(1) _ 91(2) _ 92(1) _ 93(2) _ 94(1)
فلسفه اخلاق

90(2) _ 91(1) _ 92(1) _ 93(2) _ 94(1)
آشنایی با قانون اساسی
89(1) _ 89(2) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1)
91(2) _ 92(2) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(1)
انقلاب اسلامی ایران
89(t) _ 89(1) _ 89(2)_ 90(t) _ 90(2) _ 91(1)
92(1) _ 92(2) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(1)
اندیشه سیاسی امام خمینی
89(2) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)
92(1) _ 92(2)_ 93(1) _ 93(2) _ 94(1)
فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
89(t)_89(1)_89(2)_ 90(t) _90(1)_90(2)_91(1)_91(2)
92(1) _ 92(2)_93(1)_ 93(2)_94(1) _ 94(2)
تفسیر موضوعی قرآن
88-9(2) _ 89(t) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(2)
91(1) _ 92(1) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(1) _ 94(2)
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
90(1) _ 90(2)_ 91(t) _ 91(1) _ 92(1)
93(1) _ 93(2) _ 94(2)
تنظیم خانواده
جزو دروس ترم چهارم
تربیت بدنی
90(t) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(1)_ 92(2)
93(t) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1) _ 94(2)
ورزش 1
89(2) _ 90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1)
91(2) _ 92(t) _ 92(1) _ 92(2) _93(t)
دروس اختیاری
آشنایی با دفاع مقدس
89(1) _ 89(2) _ 90(t) _ 90(1) _ 90(2)_ 91(t) _ 91(1)
92(1) _ 92(2) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(1)
حفظ جزء 30 قرآن کریم
91(1) _ 91(2) _ 92(1) _ 92(2) _ 93(t)
93(1) _ 93(2) _ 94(1)
ورزش 1

93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                  خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترم هشتم و نهم