نام درس
تعداد نمونه سوال بر حسب ترم
دروس اختیاری
گرافیک کامپیوتری 1
88(1) _ 88(2) _ 89(t) _ 89(1) _89(2) _ 90(t)
90(1) _ 90(2) _ 91(1) _ 91(2)_ 92(t) _ 92(1)
92(2) _ 93(t)_93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
شبیه سازی کامپیوتر
88(1) _ 88(2)_89(t) _ 89(1)_89(2) _ 90(t)
90(1) _ 90(2)_91(t) _ 91(1)_91(2)_ 92(t)
92(1) _ 92(2)_93(t)_ 93(1) _ 93(2) _ 94(t)
روشهای محاسبات عددی
89(1) _ 89(2)_90(t)_ 90(1) _ 90(2) _ 91(1)
92(t) _ 92(1) _ 92(2) _ 93(t)
93(1) _ 94(1)
مهندسی اینترنت
90(t) _ 90(1)_ 90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 91(2)
92(t) _ 92(1) _ 92(2) _ 93(t) _ 93(1)
93(2) _ 94(t) _ 94(1)
گرافیک کامپیوتری 2

90(1) _ 91(1) _ 92(t)
رشته IT
تحلیل و طراحی شی گرا
87(1) _ 87(2) _ 88(1) _ 88(2) _ 89(1)
89(2) _ 90(t) _ 90(1) _ 90(2) _ 91(t) _ 91(1)
91(2) _ 92(t) _ 92(1) _ 93(1)_ 93(2) _ 94(1)
مبانی فناوری اطلاعات
88(2)_89(t) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(t) _ 90(1)
90(2)_91(t) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(1) _ 92(2)
93(t)_ 93(1) _ 93(2) _ 94(t) _ 94(1)
سیستمهای اطلاعات مدیریت
88(t) _ 88(1) _ 88(2) _ 89(1) _ 89(2) _ 90(t)
90(1)_90(2) _91(t) _ 91(1) _ 91(2)_ 92(t) _ 92(1)
92(2) _ 93(1) _ 93(2) _ 94(t)_ 94(1)
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار
88-9(1) _ 88-9(2) _ 89(1) _ 90(1)
90(2) _ 91(t) _ 91(1) _ 91(2) _ 92(t)
92(1)
نظریه گراف
88(2) _ 89(1) _ 89(2)_ 90(1) _ 90(2) _ 91(t)
91(1) _ 91(2) _ 92(1) _ 92(2) _ 93(t)
93(1) _ 93(2) _94(t) _ 94(1)
درصورت رضایت از نمونه سوالات لطفاً یک صلوات بفرستید
www.AB-RAFIEE.com                                                 خبرنامه آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دروس عمومی